انتظار معقول از بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ چیست؟

50,000 تومان